Die Gürtelgrade in unserem Dojo

Mudansha

Rokkyu

6.Kyu - weißer Gürtel

Gokyu

5.Kyu - gelber Gürtel

Yonku

4.Kyu - orange Gürtel

Sankyu

3.Kyu - grüner Gürtel

Nikyu

2.Kyu - blauer Gürtel

Ikkyu

1.Kyu - brauner Gürtel