Die G├╝rtelgrade in unserem Dojo

Mudansha

Rokkyu

6.Kyu - wei├čer G├╝rtel

Gokyu

5.Kyu - gelber G├╝rtel

Yonku

4.Kyu - orange G├╝rtel

Sankyu

3.Kyu - gr├╝ner G├╝rtel

Nikyu

2.Kyu - blauer G├╝rtel

Ikkyu

1.Kyu - brauner G├╝rtel